Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I. Wprowadzenie 
 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których Adam Dziedzic prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Dziedzic Adventure Czarter z siedzibą w Krakowie (30-240 Kraków), ul. Za Skłonem 12b, NIP: 6781919786 jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.
 2. Używanym na łamach nin. dokumentu pojęciom należy nadać następujące znaczenie:
  1. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  2. Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy,
  3. Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie; za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.
 3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Serwis przez Administratora w związku z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem plików cookies znajdują się w załączniku do Polityki prywatności, w dokumencie: „Polityka plików cookies.”
II. Postanowienia szczegółowe Administrator danych
 1. Administratorem danych jest Adam Dziedzic prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Dziedzic ADventure Czarter z siedzibą w Krakowie (30-240 Kraków), ul. Za Skłonem 12b, NIP: 6781919786 .
Dane kontaktowe
 1. Z administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: info@adczarter.pl lub pisemnie na następujący adres: Za Skłonem 12b, 30-240 Kraków
Źródło pozyskiwania danych osobowych i ich zakres
 1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą przy okazji wypełnianego formularza kontaktowego lub subskrypcji newslettera lub e-maila wysłanego do administratora. Przetwarzamy takie dane jak: imię, e-mail; historię komunikacji oraz inne informacje, które mogły być zawarte w komunikacji prowadzonej z nami; pozostałe dane – nie stanowiące same w sobie danych osobowych, a przetwarzane w związku z korzystaniem z plików Cookies – szczegółowo opisane w Polityce Plików Cookies.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
 1. Podane dane będą przetwarzane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora (via e-mail, formularz kontaktowy, telefonicznie) i prowadzenie korespondencji, w tym również kontakt ze strony Administratora w celu udzielenia informacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem administratora jestin. prowadzenie komunikacji z użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  2. wysyłania newslettera, w tym z informacjami o produktach i usługach Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem administratora jest bezpośredni marketing produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
  3. w zakresie danych gromadzonych za pośrednictwem Plików Cookies cele i podstawy określone zostały w Polityce Plików Cookies.
Okres przez który dane będą przechowywane
 1. Dane będą przetwarzane przez okres jaki jest niezbędny do realizacji celów w jakich są one przetwarzane z równoczesnym uwzględnieniem wymagań ustawowych dot. np. okresu przedawnienia roszczeń  lub przepisów  rachunkowości. Przechowywanie danych umożliwia  in. uwzględnienie ew. zniżki dla stałego Klienta.W przypadku przetwarzania w związku z subskrypcją newslettera – tj. w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (rezygnacji).
Odbiorcy danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to m.in. takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
  2. operatorzy pocztowi,
  3. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora,
  4. firmy współpracujące z Administratorem i/lub firmy na rzecz których działa Administrator w ramach prowadzonej działalności.
Dane mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 4. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o dobrowolności podania danych
 1. Podanie danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji z Administratorem, a także przy zamówieniu newslettra jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe prowadzenie bieżącej korespondencji, udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania, ani wysyłanie newslettera.
III. Postanowienia końcowe.
 1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zastrzeżeń związanych z treścią nin. Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o przesłanie maila w tym przedmiocie na adres: info@adczarter.pl lub o kontakt listowny na adres wskazany wyżej.
 2. Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ew. zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa, wprowadzanymi usługami, nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych.
 3. Ostatnia wersja niniejszego dokumentu z dnia 15.12.2021r.
  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. W Serwisie stosowane są Pliki Cookies i inne podobne technologie, w zw. z czym dochodzi do zbierania i przetwarzania informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Co do zasady Pliki Cookies i inne technologie nie służą do zbierania danych osobowych, jednakże w niektórych wypadkach i w połączeniu z innymi informacjami, mogą stanowić dane osobowe.
 1. Przy użyciu Plików Cookies gromadzone są następujące informacje na temat urządzenia i logowania, a to: data, czas wizyty, nr IP urządzenia, z jakiej witryny internetowej użytkownik trafił do Serwisu, dane o lokalizacji.
 1. Piki Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb każdego użytkownika.
 1. Można w każdym czasie samodzielnie kontrolować sposób obsługi Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady Plików Cookies). Zablokowanie Plików Cookies może wpłynąć na brak niektórych funkcjonalności przy korzystaniu z Serwisu.
 1. Brak dokonania przez użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania Plików Cookies i korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie Plików Cookies na zasadach opisanych w nin. dokumencie.
 1. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 1. W Serwisie zamieszczane są Pliki Cookies własne administratora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez niego za pośrednictwem Serwisu oraz Pliki Cookies zewnętrzne zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz administratora.
 1. Dane użytkowników dotyczące ich powiązań z Serwisem uzyskiwane za pośrednictwem Plików Cookies, przetwarzane są przez administratora w następujących celach:
  1. konfiguracji, dopasowania ustawień oraz zawartości Serwisu do potrzeb użytkownika,
  2. rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb w zakresie wybranego języka lub regionu,
  3. doboru treści reklamowych do indywidualnych preferencji użytkownika,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
  6. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (Pliki Cookies zewnętrzne Google Analytics, Google Adwords),
  7. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych – Pliki Cookies zewnętrzne: youtube.com, facebook.com.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w przypadkach określonych powyżej w lit. a)-g) jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interes administratora polega na dostarczaniu spersonalizowanych treści marketingowych, zapewnieniu właściwego funkcjonowania Serwisu i jego rozbudowy i ulepszania. Natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizuje się poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki (blokada Plików Cookies).
 1. Dane o sposobie korzystania z Serwisu (pozyskane za pośrednictwem Plików Cookies) – przetwarzanie będą przez cały okres korzystania z Serwisu oraz później do czasu przedawnienia roszczeń.
 1. Podmioty trzecie, których Pliki Cookies umieszczane są w Serwisie mogą mieć dostęp do gromadzonych w nich informacji o użytkownikach. W takich wypadkach podmioty trzecie mogą być odrębnymi administratorami danych osobowych.
 1. Dane użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych ani wpływać w podobny sposób na sytuację użytkownika. Profilowanie, będzie polegało na przetwarzaniu danych użytkownika zw. z jego aktywnością w Serwisie i ich analizę po to, aby dokonać prognozy osobistych preferencji i zainteresowań użytkownika.
 1. Administrator nie jest w stanie, w oparciu o same dane zgromadzone w ramach Plików Cookies, zidentyfikować użytkownika dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie aktywują się wobec takich użytkowników uprawnienia określone w art. 15-20 RODO, chyba, że przekażą dodatkowe dane w celu wykonania praw przysługujących na mocy w/w przepisów lub korzystają jednocześnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora zgodnie z jego Regulaminem (np.: wypełnią formularz kontaktowy). W takim wypadku przysługują im uprawnienia określone w Polityce prywatności – pkt 8-11.
 1. W zakresie udostępniania danych zbieranych za pośrednictwem Pików Cookies, stosuje się odpowiednio zapisy pkt 6 Polityki prywatności.