Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu   www.adczarter.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Adama Dziedzica prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adam Dziedzic ADventure Czarter z siedzibą w Krakowie (30-240 Kraków), ul. Za Skłonem 12b, NIP: 6781919786 za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem: www.adczarter.pl
 2. Serwis skierowany jest w szczególności do Użytkowników, którzy związani są z szeroko pojętym żeglarstwem, w tym dla żeglarzy, skiperów, organizatorów rejsów, podróżników itp., zainteresowanych czarterem jachtów morskich, udziałem w rejsach czy dostępem do informacji publikowanych w Serwisie.
 3. W Serwisie zamieszczane są m.in.: praktyczne porady, relacje z rejsów, propozycje i opisy akwenów w różnych rejonach świata, informacje o planowanych rejsach, formularze kontaktowe.
 4. Każdy, kto zamierza skorzystać z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z nin. Regulaminem.
 5. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

II. Definicje

Dla uniknięcia wątpliwości, użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.adczarter.pl ;

Usługodawca – Adam Dziedzic prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Dziedzic ADventure Czarter z siedzibą w Krakowie (30-240 Kraków), ul. Za Skłonem 12b, NIP: 6781919786;

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;

Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, a szczegółowo opisane w rozdziale III ;

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały multimedialne i inne, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Regulamin – nin. Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

III. Rodzaje i zakres usług

 1. W Serwisie dostępne są m.in. następujące Usługi:
  1. dostępu do Materiałów publikowanych w Serwisie,
  2. formularze kontaktowe – usługa polegająca na udostępnieniu w Serwisie narzędzi umożliwiających kontakt z Usługodawcą,
  3. newsletter – szczegółowo opisany w rozdziale IV.
 2. Usługodawca, co do zasady, świadczy usługi jako Agent działający na rzecz i zlecenie Armatora/Operatora dysponującego jachtami udostępnianymi do czarterów w różnych rejonach świata.
  Usługodawca za pośrednictwem Serwisu nie świadczy imprez turystycznych ani powiązanych usług turystycznych w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 3. Świadczenie Usług oferowanych w Serwisie na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu strony www Serwisu w przeglądarce internetowej, a do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony www Serwisu.

IV. Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera polegającą na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawierających informacje dotyczące żeglarstwa, w szczególności możliwości czarterów jachtów w różnych rejonach świata, planowanych i organizowanych wyprawach żeglarskich czy inne informacje przydatne dla żeglarzy.
 2. Aby zamówić usługę newslettera Użytkownik musi podać swoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail, imię/nazwisko, na formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie Serwisu lub poprzez e-mail wysłany na adres Usługodawcy: info@adczarter.pl, a następnie aktywować tą usługę poprzez kliknięcie w link wysłany na podany adres e-mail Użytkownika.
 3. Umowa o świadczenie usługi newslettera jest zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywowania, o czym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja dokonywana jest poprzez kliknięcie przez Użytkownika na link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdego przesłanego newslettera lub kontaktując się w tym celu na adres info@adczarter.pl
 5. Usługodawca każdorazowo powiadomi Użytkownika o zakończeniu procesu dezaktywacji wysyłając w tym celu stosowną informację na podany przy zapisie adres e-mail.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. czasowego zaprzestania świadczenia usługi newslettera ze względów technicznych, organizacyjnych itp.
  3. stałego zaprzestania świadczenia usługi newslettera.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
  2. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, godzących w dobre obyczaje,
  3. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zasad określonych w pkt 1-2 powyżej.
 4. Usługodawca, w przypadkach szczególnych, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac służących przywróceniu bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do Usług z uwagi na właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub ich niewłaściwe funkcjonowanie, obniżenie jakości spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, z których korzysta Użytkownik.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług określonym Użytkownikom w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nich Regulaminu lub dopuszczenia się działań określonych w pkt 2-3 powyżej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług lub nieodpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także innych haseł, które Użytkownik winien zachować w poufności.

VI. Własność intelektualna

 1. Wszelkie publikowane w Serwisie Materiały, znaki towarowe, bazy danych, w tym także te składające się na treść Usług, podlegają ochronie na zasadach określonych we właściwych przepisach, w tym m.in. w: ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie o bazach danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści opisanych powyżej wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Wykorzystanie treści w sposób wykraczający poza osobisty użytek wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. W przypadku ustalenia, że Użytkownik w sposób nieuprawniony rozpowszechnia publikowane w Serwisie Materiały, Usługodawca podejmie przewidziane prawem środki celem ochrony swych praw, w tym w szczególności wystąpi o zapłatę stosownego odszkodowania za poniesioną szkodę.

VII. Warunki techniczne oraz zagrożenia

 1. Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. zainstalowana przeglądarka internetowa np. Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera a dla urządzeń mobilnych Safari (IOS), Android.

Korzystając z innych przeglądarek internetowych Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług.

 1. Usługodawca zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, która używana jest m.in. do połączenia z Serwisem, świadczenie Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, Usługodawca nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Serwisu. Dlatego też, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik we własnym zakresie zabezpieczył swoje urządzenie końcowe, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi.

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 5. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu na urządzeniach Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Instalacja cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 6. Polityka prywatności stanowi integralną część nin. Regulaminu

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w zw. z Usługami świadczonymi w Serwisie oraz w zw. z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje winny być składane w formie e-mail na adres: info@adczarter.pl
 3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 4. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia, datę i godzinę jego wystąpienia oraz dane identyfikujące Użytkownika umożliwiające przedstawienie mu odpowiedzi na reklamację.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest za pośrednictwem adres e-mail podanego w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w pkt 5 powyżej, w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych działań, wyjaśnień oraz uzyskania dodatkowych informacji. W takich sytuacjach Usługodawca w tym terminie poinformuje Użytkownika o wydłużonym terminie rozpoznania reklamacji.
 7. Usługodawca zastrzega, że reklamacje nie zawierające informacji określonych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian obowiązujących regulacji prawnych.
 3. Usługodawca za każdym razem poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu umieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien powstrzymać się od dalszego korzystania z Serwisu.
 4. Regulamin jest na stałe dostępny w Serwisie, na stronie www.adczarter.pl w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Usługami możliwy jest kontakt za pośrednictwem e-mail na adres: info@adczarter.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem, rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 8. W przypadku Użytkownika, który jest konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.